GDPR

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ SUBJEKTU

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE ČL. 4 BOD 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ (DÁLE JEN: „GDPR”) JE Roxia Pharma s.r.o. IČO: 06342418 (dále jen: „správce“).

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Roxia Pharma s.r.o.
Stromovka 460/8, 664 41, Troubsko
identifikační číslo: 06342418

TELEFON: (+420) 722 693 176
eMail: info@rivaflex.cz

OSOBNÍMI ÚDAJI SE ROZUMÍ VEŠKERÉ INFORMACE O IDENTIFIKOVANÉ NEBO IDENTIFIKOVATELNÉ FYZICKÉ OSOBĚ; IDENTIFIKOVATELNOU FYZICKOU OSOBOU JE FYZICKÁ OSOBA, KTEROU LZE PŘÍMO ČI NEPŘÍMO IDENTIFIKOVAT, ZEJMÉNA ODKAZEM NA URČITÝ IDENTIFIKÁTOR, NAPŘÍKLAD JMÉNO, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO, LOKAČNÍ ÚDAJE, SÍŤOVÝ IDENTIFIKÁTOR NEBO NA JEDEN ČI VÍCE ZVLÁŠTNÍCH PRVKŮ FYZICKÉ, FYZIOLOGICKÉ, GENETICKÉ, PSYCHICKÉ, EKONOMICKÉ, KULTURNÍ NEBO SPOLEČENSKÉ IDENTITY TÉTO FYZICKÉ OSOBY. SPRÁVCE NEJMENOVAL POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ JSTE MU POSKYTL/A NEBO OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SPRÁVCE ZÍSKAL NA ZÁKLADĚ PLNĚNÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY.
SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ VAŠE IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE A ÚDAJE NEZBYTNÉ PRO PLNĚNÍ SMLOUVY.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKONNÝM DŮVODEM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE PLNĚNÍ SMLOUVY MEZI VÁMI A SPRÁVCEM PODLE ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. B) GDPR, OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE NA POSKYTOVÁNÍ PŘÍMÉHO MARKETINGU (ZEJMÉNA PRO ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A NEWSLETTERŮ) PODLE ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. F) GDPR, VÁŠ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ PŘÍMÉHO MARKETINGU (ZEJMÉNA PRO ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A NEWSLETTERŮ) PODLE ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. A) GDPR VE SPOJENÍ S § 7 ODST. 2 ZÁKONA Č. 480/2004 SB., O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI V PŘÍPADĚ, ŽE NEDOŠLO K OBJEDNÁVCE ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY.

ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE VYŘÍZENÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY A VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI VÁMI A SPRÁVCEM; PŘI OBJEDNÁVCE JSOU VYŽADOVÁNY OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ JSOU NUTNÉ PRO ÚSPĚŠNÉ VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY (JMÉNO A ADRESA, KONTAKT), POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE NUTNÝM POŽADAVKEM PRO UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY, BEZ POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NENÍ MOŽNÉ SMLOUVU UZAVŘÍT ČI JI ZE STRANY SPRÁVCE PLNIT. DÁLE ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A PROVÁDĚNÍ DALŠÍCH MARKETINGOVÝCH AKTIVIT. ZE STRANY SPRÁVCE DOCHÁZÍ K AUTOMATICKÉMU INDIVIDUÁLNÍMU ROZHODOVÁNÍ VE SMYSLU ČL. 22 GDPR. S TAKOVÝM ZPRACOVÁNÍM JSTE POSKYTL/A SVŮJ VÝSLOVNÝ SOUHLAS.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

SPRÁVCE UCHOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE PO DOBU NEZBYTNOU K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI VÁMI A SPRÁVCEM A UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ PLYNOUCÍCH Z TĚCHTO SMLUVNÍCH VZTAHŮ (PO DOBU 10 LET OD UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU), A/NEBO PO DOBU, NEŽ JE ODVOLÁN SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY MARKETINGU, NEJDÉLE VŠAK 3 LET, JSOU-LI OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY NA ZÁKLADĚ SOUHLASU. PO UPLYNUTÍ DOBY UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE OSOBNÍ ÚDAJE VYMAŽE.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU OSOBY
PODÍLEJÍCÍ SE NA DODÁNÍ ZBOŽÍ / SLUŽEB / REALIZACI PLATEB NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ZAJIŠŤUJÍCÍ SLUŽBY PROVOZOVÁNÍ E-SHOPU A DALŠÍ SLUŽBY V SOUVISLOSTI S PROVOZOVÁNÍM E-SHOPU, ZAJIŠŤUJÍCÍ MARKETINGOVÉ SLUŽBY ZA ÚČELEM ZAÚČTOVÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ V SOULADU SE SMLOUVOU A S OBECNĚ ZÁVAZNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY V ROZSAHU:
– JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL,
– POŠTOVNÍ ADRESA,
– FAKTURAČNÍ ADRESA,
– E-MAILOVÁ ADRESA,
– TELEFONICKÝ KONTAKT,
– ÚDAJE O BANKOVNÍM SPOJENÍ,
– ÚDAJE O PŘEDMĚTU PLNĚNÍ SPRÁVCE.
SPRÁVCE NEMÁ V ÚMYSLU PŘEDAT OSOBNÍ ÚDAJE DO TŘETÍ ZEMĚ (DO ZEMĚ MIMO EU) NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI.

VI. VAŠE PRÁVA

ZA PODMÍNEK STANOVENÝCH V GDPR MÁTE PRÁVO NA PŘÍSTUP KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM DLE ČL. 15 GDPR, PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE ČL. 16 GDPR, POPŘÍPADĚ OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ DLE ČL. 18 GDPR. DÁLE PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE ČL. 17 GDPR. DÁLE PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ DLE ČL. 21 GDPR A PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ DLE ČL. 20 GDPR. DÁLE PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM PÍSEMNĚ NEBO ELEKTRONICKY NA ADRESU NEBO EMAIL SPRÁVCE UVEDENÝ V ČL. III TĚCHTO PODMÍNEK. DÁLE MÁTE PRÁVO PODAT STÍŽNOST U ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PŘÍPADĚ, ŽE SE DOMNÍVÁTE, ŽE BYLO PORUŠENO VAŠE PRÁVO NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE PROHLAŠUJE, ŽE PŘIJAL VEŠKERÁ VHODNÁ TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SPRÁVCE PŘIJAL TECHNICKÁ OPATŘENÍ K ZABEZPEČENÍ DATOVÝCH ÚLOŽIŠŤ (PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO, HESLO, ANTIVIROVÝ PROGRAM A FIREWALL) A ÚLOŽIŠŤ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V LISTINNÉ PODOBĚ (UZAMČENÁ MÍSTNOST). SPRÁVCE PROHLAŠUJE, ŽE K OSOBNÍM ÚDAJŮM MAJÍ PŘÍSTUP POUZE JÍM POVĚŘENÉ OSOBY.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ZAŠKRTNUTÍM SOUHLASU A ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY Z INTERNETOVÉHO OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE  POTVRZUJETE, ŽE JSTE SEZNÁMEN/A S PODMÍNKAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ŽE JE V CELÉM ROZSAHU PŘIJÍMÁTE. SPRÁVCE JE OPRÁVNĚN TYTO PODMÍNKY ZMĚNIT. NOVOU VERZI PODMÍNEK OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZVEŘEJNÍ SPRÁVCE NA SVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH A ZÁROVEŇ VÁM ZAŠLE NOVOU VERZI TĚCHTO PODMÍNEK VAŠI E-MAILOVOU ADRESU, KTEROU JSTE SPRÁVCI POSKYTL/A.

TYTO PODMÍNKY NABÝVAJÍ ÚČINNOSTI DNEM 25. 5. 2018.